Valmuemark

Jeg har længe vidst, at diverse ukrudtsplanter kunne betragtes som bioindikatorplanter – altså en slags sladrehanke i forhold til jordens tilstand. Den viden, det var lykkedes mig at finde frem til, var alt for generel. Jeg savnede en mere specifik viden om bioindikatorplanter. Den viden fandt jeg hos franskmanden Gérard Ducerf.

Frødvale

Ligesom mennesker har planterne udviklet sig siden de »kravlede« op af havet. Deres overlevelse var afhængig af deres evne til at erobre nye områder. En vigtig betingelse var at være i stand til at økonomisere med sit afkom, hvilket førte til, at de »opfandt« frødvalen.
Hvis jeg skulle tælle de mange frø, som ligger gemt i 1 m2 af muldlaget i min havejord, ville tallet meget sandsynligt nå op på 2000-4000. Nogle af disse frø vil have ligget i jorden i 100 år – måske længere. Fælles for dem alle er, at de venter på de rigtige forhold, som kan vække dem af deres dvale. De frø, der her er tale om, er de spontane vildt-voksende, som vi til daglig kalder ukrudt.
Det, at de »venter« eller er i dvale, er et fysiologisk fænomen, der gør dem i stand til at overleve ugunstige miljøforhold. Hver plante har sine specifikke krav, og frødvalen kan vare fra nogle få dage til flere hundrede år. Det vil sige, at det ikke er din nabos skyld, at der vokser tidsler i din have, men din jords beskaffenhed, dens behandling og vejrforholdene. Det er det, som bestemmer din jords nuværende tilstand, og som afgør, hvilke planter der vækkes af dvalen.

Bioindikatorplanter

Til forskel fra en jordprøveanalyse er ukrudtsplanterne meget præcise som bioindikatorplanter. De fortæller mig noget om det specifikke miljø, som er afgørende for ophævelsen af frødvalen. Udfordringen ligger i, om jeg formår at aflæse det.
Gerard Ducerf er kommet frem til ikke mindre end 16 parametre, som kan definere den enkelte plantearts krav til ophævelse af frødvalen. Disse parametre stammer fra afgørende forhold som geologien, klimaet, hydrologien, jordens struktur, bakterielivet i jorden (aerobe og anaerobe), menneskelig aktivitet (før og nu) og den omgivende vegetation. Det er parametre som udvaskning og andelen af ilt, vand og organisk materiale.
For at få en rimelig præcis viden om jordens tilstand ud fra ukrudtsplanter, skal der flere plantearter til – én planteart er ikke nok. De parametre, som den ene plante oplyser os om, skal bekræftes med variationer af de andre ukrudtsplanter, der vokser samme sted. Disse planter vil nemlig være planter med lignende miljøkrav til voksestedet og vil give os vigtige informationer om jordens nuværende tilstand. Derfra betegnelsen bioindikatorplanter.
Når vi registrerer ukrudtsplanterne, er det vigtigt, at vi bruger det korrekte artsnavn. Artsbestemmelsen er nemlig en præcis oplysning om plantens placering i slægtens evolution. Tager vi som eksempel skræppeslægten (Rumex), som består af ca. 200 arter, så repræsenterer hver art et trin i skræppens interne slægtsevolution – fra strandkant til sumpområde. Det betyder, at hver art inden for samme slægt stiller ganske bestemte krav til sine omgivelser, før frødvalen ophæves. Dette er afgørende for registreringsmetoden.
Hver registrerede ukrudtsplante skal registreres med sit botaniske artsnavn, eksempelvis Rumex acetosella (rødknæ). Man kan få hjælp i en farveflora eller en app som PlantNet eller PlantSnap.

Gerard Ducerf

Meget af den viden som forfattes på denne side er inspireret af franskmanden Gerard Ducerf, som har arbejdet med emnet i over 30 år og forfatter til det 3 bind store værk:
L’encyclopedie des Plantes bio-indicatrices

Udover Encyklopedien, har han udarbejdet et Arbejdshæfte med de meste almindelige vilde planter (ca. 900 planter med latinsk navn). Det indeholder bl.a., for hver plante, en kort beskrivelse af de vilkår der skal til for at ophæve frødvalen, samt et registreringsskema til den videre analyse.
(Jeg har fået tilladelsen til at oversætte enkelte sider af hæftet. Se tilladelsen her. Ved alt anden reference bedes kontakte www.promonature.com)

 

Hvordan kommer jeg videre?

Her er de nødvendige links for at komme videre. Du mangler dog den enkelte plantes parametre. De findes i arbejdshæftet som kan bestilles enten ved www.promonature.com (12 € + forsendelse 12 €) eller ved at kontakte mig per mail: in**@ha*****.dk (140 kr. + porto 60 kr.).
Hæftet er godt nok på fransk men, med de 3 oversatte sider som du kan downloade her, bliver den fuldt anvendelige selv om du ikke kan læse fransk.
I hæftet er planternes navne angivet på latin, det sprog du skal bruge for at være sikker på plantearten og de oplysninger du skal overføre står som + og – tegn.

Eksempler på analyser her:

Indlæg om bio-indikatorplanter her